We gaan open! Mail aan ouders (including English version)

Hieronder vinden jullie de tekst van de mail van 7 mei j.l. aan alle ouders 

Beste ouders en/of verzorgers,

We gaan open!

Vanaf 11 mei gaan de scholen weer gedeeltelijk open. Alle DONS-scholen hebben ervoor gekozen kleinere groepen hele dagen naar school te laten komen. Op welke manier de groepen opgesplitst worden, verschilt per school. Kinderen mogen naar de opvang komen op de dagen dat ze naar school gaan.
Sommige scholen hanteren andere openings- en sluittijden. Om scholen en ouders hierin tegemoet te komen, heeft DONS besloten open te gaan wanneer de school sluit, dus ook wanneer dit eerder is dan gewoonlijk. Hieraan is geen meerprijs verbonden. DONS houdt de bekende eindtijd aan en sluit om 18:30 uur.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen en kwetsbare kinderen blijft er nog steeds noodopvang mogelijk op school en DONS. Ook hier geldt dat kinderen alleen naar de BSO mogen op de dagen dat zij naar school gaan.

Aan- en afmelden

Je kunt ruildagen bij DONS aanvragen, zodat je kind vanuit school naar de opvang kan. Je mag gebruik maken van DONS tot het maximaal aantal dagen dat is opgenomen in je contract. Je kan dus geen extra dagen aanvragen. Wees je er ook van bewust dat een kind dat niet is aangemeld voor een dag die niet in het contract is opgenomen, buiten het zicht van DONS kan vallen!

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat je je kind(eren) ook afmeldt voor dagen dat je geen gebruik maakt van DONS. Zo voorkomen we samen dat er tijdens de overgang van school naar opvang onduidelijkheden ontstaan en er meer DONS-docenten dan nodig in het gebouw aanwezig zijn. 

Bijzondere dagen

DONS had een studiedag gepland op vrijdag 15 mei. Deze kan uiteraard niet doorgaan. DONS is dan ook gewoon open die dag. Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag en is DONS gesloten. Nationaal erkende feestdagen kunnen niet als ruildagen worden ingezet. Op vrijdag 22 mei zijn alle DONS-scholen gesloten en verzorgt DONS enkel noodopvang.

Compensatieregeling

De overheid verlengt de compensatie voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs van ouders zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt. Hiervoor is het nodig dat je de facturen blijft betalen, waarmee je tevens het recht op je opvangplek behoudt. 

DONS zal het gedeelte van de eigen bijdrage boven de maximum uurprijs in ieder geval voor de periode tot 11 mei aan ouders terugbetalen. Wij volgen hierin de planning van de overheid, naar schatting zal de terugbetaling eind juni, begin juli plaatsvinden.

Richtlijnen

De Corona maatregelen hebben uiteraard gevolgen voor hoe de school en de opvang moeten worden georganiseerd. Bij DONS hebben we onze werkwijze op verschillende punten aangepast. Zo zullen we bijvoorbeeld geen centrale dagsluiting doen. In de bijlage vind je een document met alle algemene en locatie-specifieke richtlijnen voor de komende periode. Lees deze goed door. Het is belangrijk dat alle ouders, kinderen en DONS-docenten deze richtlijnen volgen, om de veiligheid te waarborgen.

Bijlagen:

DONS 1 Richtlijnen

DONS 2 Richtlijnen

DONS 3 Richtlijnen

DONS 4 Richtlijnen

DONS 5 Richtlijnen

DONS 6 Richtlijnen

Tot ziens bij DONS!

Ook namens de locatiemanagers,

Vriendelijke groet,

DONS Directie

PS

DONS Thuis

Afgelopen weken hebben we met DONS THUIS geprobeerd de afstand tussen de docenten en de kinderen in deze periode te overbruggen. Dit heeft een schat aan leuke filmpjes en challenges opgeleverd! Nu de kinderen volgende week weer naar school gaan en ook de docenten de vloer weer op gaan, stopt DONS THUIS in de huidige vorm. We sluiten vrijdag 8 mei om 15:00 uur af met een -voorlopig- laatste DONS THUIS weekoverzicht! De opdrachten en filmpjes blijven natuurlijk op ons YOUTUBE kanaal vindbaar; ter inspiratie voor op regenachtige dagen of wanneer je een verzetje nodig hebt: https://www.youtube.com/donsproductiehuis.

English version

Dear parents/ caretakers,

Let’s go!

From monday the 11th of May all primary schools will partially open their doors. All DONS-schools decided to split up the groups in order to have less traffic in and around the school every day. The way the groups are divided differs per school. Children can only attend DONS on days they attend school. Some schools work with different opening and closing hours. To accomodate schools and parents, DONS decided to open when school hours are over, even if this means we open up earlier than usual. There will be no additional costs for this service. DONS remains open every day until 06.30 PM.

For children of parents working in vital sectors and vulnerable children emergency care is still available. Take in account that also in these cases, children can only attend DONS on days they attend school.

Sign up and sign out

It is important you exchange days at DONS, to make certain your child(ren) can attend DONS after school hours. You can make use of a number of days up until the maximum amount of days included in your contract. Be aware that children that are not signed up for days not included in their contract, can easily go unnoticed.
We cannot emphasize enough how important it is to also let us know (via the ‘ouder-app’) which days your child(ren) will not attend DONS. This way we can prevent confusion in the transit from school to daycare for teachers, children and DONS- employees and we can make sure our occupation is in check and there are no more teachers in the building than necessary.

Special days

DONS scheduled a teacher course on friday the 15th of May, which we had to cancel. Therefore DONS is open on that day. On thursday the 21th of May it is Ascension Day and DONS is closed. Nationally recognized holidays can not be used as exchange days. On friday the 22th of May all DONS-schools are closed and DONS only provides emergency care on this day.

Compensation mechanism

For those who receive childcare allowance, the government prolongs the compensation mechanism for your own contribution up until the maximum hourly rate as long as the partial opening is the norm. Therefore it is necessary to keep paying your invoices, with which you can also retain your childcare days.

DONS will repay the part of your own contribution above the maximum hourly rate at least until the 11th of May. According to the schedule of the government, this will approximately take place by end of June, beginning of July.

Guidelines

The Corona measures obviously have consequences for the way school and childcare is organised. At DONS we adjusted our policy (temporarily) at various points. For instance, we will no longer have a joint close of day. In the annex you will find the general and location-specific guidelines for the coming period. Read this carefully. It is utmost important that all parents, children and DONS-teachers follow these guidelines, to ensure safety.

See you at DONS!

Also on behalf of the location managers,

Kind regards,

DONS Directie

PS

DONS THUIS

The past few weeks we tried to cover the distance between the DONS- teachers and -children with DONS THUIS (DONS at home). Together we’ve delivered a treasure of fun short films and challenges! Now that the children and DONS-teachers will attend DONS again, DONS THUIS will no longer be feasible in its current form. We will have a memorable finale on friday the 8th of May at 03.00 PM with a last DONS THUIS weekoverzicht (weekly summary). The clips and challenges will remain traceable on our YOUTUBE- channel, to inspire children on a rainy day or when in need of some cheering up: https://www.youtube.com/donsproductiehuis.