Resultaten Enquête Zomer van DONS 2019 (DONS 5)

In de Enquête Zomer van DONS 2019 vroegen we je naar je mening over en ervaringen met DONS tijdens afgelopen Zomervakantie. Hierbij geven we een beknopte terugkoppeling. De resultaten nemen we uiteraard mee bij de voorbereidingen voor de volgende Zomervakantie. We evalueren de zomervakantie altijd met het DONS-team en leggen onze zomerplannen altijd voor aan de oudercommissies van DONS, zodat zij ons hierbij kunnen adviseren.

1. De meeste ouders vinden dat zij goed worden geïnformeerd over de Zomer van DONS d.m.v. info op de website, Nieuwsbrieven, het Zomer Handboek en de Zomer infostands (92%).

2. Het merendeel van de ouders vindt dat de plattegrond van de zomerlocatie een goed beeld geeft van de zomerlocatie (72%). Overigens hebben niet alle ouders de plattegrond ontvangen en komt ook het geluid naar voren dat de plattegrond niet geheel overeenkomt met de zomerlocatie. Verder miste de plattegrond van de school, aangezien de kinderen hier ook een aantal weken zijn verbleven.

3. Ook vinden de meeste ouders het fijn dat DONS in de zomervakantie de school achter zich laat en naar een zomerlocatie gaat (80%). Als opmerking wordt genoemd dat er soms onrust wordt ervaren door de wisseling van locaties de afgelopen jaren en het (bus)vervoer dat niet standaard geregeld was.

4. De meeste ouders vinden dat de zomerlocatie goed aansluit bij de leeftijd van hun kind (80%).

5. Meer dan de helft van de ouders geeft aan dat hun kind niet altijd zin heeft om in de zomervakantie naar DONS te gaan (66%). De opmerking wordt gemaakt dat ze liever vrij willen spelen. Dit geluid komt vooral terug bij de oudere kinderen.

6. Een groot gedeelte van de ouders geeft aan dat hun kind thuiskomt met leuke verhalen over de thema’s en verhalen die verteld worden (70%).

7. Iets minder dan de helft van de ouders geeft aan dat zij geen idee hebben wat voor activiteiten hun kind allemaal doet tijdens de zomervakantie (47%). Er wordt meerdere malen genoemd dat kinderen helaas niet veel vertellen na een lange DONS-dag.

8. Meer dan de helft van de ouders vindt de themaweken iets toevoegen aan de creatieve invulling van de zomer van DONS (60%). Een andere groep ouders staat hier neutraal tegenover en geeft aan dat het buiten zijn en sport en spel vooral heel belangrijk zijn (30%).

9. Een groot gedeelte van de ouders geeft aan dat hun kind zich niet verveelt tijdens de zomervakantie van DONS (70%). Wel komt de opmerking vaak terug dat dit erg afhankelijk is van de aanwezigheid van vriendjes/vriendinnetjes.

10. Bij de vraag of de zomer bij DONS voelt als een vakantiekamp zijn de meningen erg verdeeld en kiest een grote groep voor ‘neutraal’ (33%). In de opmerkingen wordt aangegeven dat er in de beleving van de kinderen veel regels en verplichtingen zijn, wat niet het gevoel van vakantiekamp opwekt.

11. De logistiek bij het brengen en halen is niet voor iedereen handig. De meningen zijn weer erg verdeeld. Zo’n 30% vindt het geen probleem, maar zo’n 20% vindt dit wel een probleem.

12. Meer dan de helft van de ouders vindt het leuk dat er tijdens de zomervakantie ook DONS-docenten van andere locaties aanwezig zijn (60%). Toch komt bij de opmerkingen vaak het geluid terug dat veel verschillende gezichten niet als prettig en veilig wordt ervaren en de vaste basis er ook moet zijn.

13 en 14. Voor meer dan de helft van de ouders is het duidelijk in welke kleurgroep hun kind zit tijdens de zomervakantie (65%) en welke DONS-docent de groep van hun kind begeleidt (57%).

15. Bij de vraag of er aan het eind van de dag een goede overdracht wordt gegeven door een DONS-docent zijn de meningen weer verdeeld. Bij de opmerkingen zijn de geluiden ook zeer verdeeld. Aan de ene kant wordt aangegeven dat dit ook niet altijd nodig is en aan de andere kant klinkt het geluid dat het vaak te druk en rommelig is en daardoor geen ruimte hiervoor.

16. Het is voor de meeste ouders niet duidelijk wie de weekleiding heeft tijdens de zomervakantie, maar dit wordt ook niet als belangrijk gezien (80%). Bij de opmerkingen wordt genoemd dat het vooral belangrijk is dat DONS telefonisch goed bereikbaar is.

17. Meer dan de helft van de ouders heeft ‘neutraal’ aangevinkt bij de vraag of de compilatiefilm van afgelopen zomervakantie als toegevoegde waarde wordt gezien (65%). Bij de opmerkingen wordt veelvuldig aangegeven dat ze de film nog niet bekeken en/of gevonden hebben.