Beleid

Het Pedagogisch Didactisch Beleidsplan van DONS wordt gehanteerd als basisplan en leidraad en is in eerste instantie bedoeld om personeelsleden, ouders en andere belangstellenden te informeren over de gang van zaken bij DONS Opvang. Het omvat zowel het pedagogisch, als didactisch handelen in de dagelijkse praktijk.

Naast het Pedagogisch Didactisch Beleidsplan is er per opvanglocatie een Werkplan. In de Werkplannen staat de locatie-specifieke praktische uitvoering van de opvang beschreven. Het is met name bedoeld voor de locatiemanager en de DONS-medewerkers, als handvat voor hun werkzaamheden, maar is ook interessant en inzichtelijk voor ouders en andere belangstellenden.

Werkplan DONS Dongeschool
Werkplan DONS Scholekster
Werkplan DONS Notenkraker
Werkplan DONS Notenkraker Dependance
Werkplan DONS Olympiaschool
Werkplan DONS BMS
Werkplan DONS Oscar Carré

Wanneer we ons zorgen maken over een kind wat verder gaat dan de dagelijkse gang van zaken, werken we in onze organisatie met de Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de vorm van het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang (juni 2018). We zullen dan signalen zo snel mogelijk met de ouders bespreekbaar maken om samen te kijken welke zorg we kunnen organiseren om de situatie te verbeteren. DONS heeft intern drie Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling: Amber Bladergroen (Kwaliteit & Veiligheid/ Pedagogisch Coach), Sanne Dorrepaal (Pedagogisch Coach) en Dewi Mensingh (locatiemanager DONS Oscar Carre).

Personeel van DONS kan slechts medicijnen toedienen, mits op doktersrecept, in originele verpakking met bijsluiter en na ondertekening van het Formulier Verklaring Verstrekking van medicijnen.

Een kind mag aan het eind van een DONS-dag zelfstandig naar huis, enkel na ondertekening van het Formulier Zelfstandig naar huis. Let op! Het is niet de bedoeling dat kinderen tijdens de DONS-middag naar clubjes of verenigingen gaan. Het veroorzaakt ruis in het activiteitenblok en onrust binnen de kleurgroep wanneer kinderen tussendoor een uitstapje buiten de deur maken. Daarnaast is het lastig voor DONS om de veiligheid te waarborgen wanneer de presentielijsten tijdelijk niet accuraat zijn en wanneer kinderen op verschillende tijden zelfstandig van en naar DONS gaan.