Nieuw Protocol Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is onder andere in het leven geroepen om in de hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en privacy te stroomlijnen. De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een AVG-programma ontwikkeld dat wij hebben doorlopen. Aan de hand hiervan hebben wij het Protocol Bescherming Persoonsgegevens (Privacy Policy) opgesteld. Dit is een document geworden dat zowel voor medewerkers van DONS als voor ouders/verzorgers duidelijk beschrijft wat onze werkwijze is omtrent de verwerking van persoonsgegevens.