Artikel – 14. Wijziging van voorwaarden

DONS is bevoegd om gedurende de looptijd van de overeenkomst deze aanvullende voorwaarden te wijzigen. Hierover worden ouder(s)/verzorger(s) minimaal een maand voor de ingangsdatum over geïnformeerd. Indien de ouder(s)/verzorger(s) dit wensen, hebben zij het recht om de overeenkomst op te zeggen op de datum dat de wijziging ingaat.