Artikel – 13. Betalingsbeleid

13.1 De kosten voor kinderopvang worden voor aanvang van het kalenderjaar berekend op jaarbasis. Deze jaarprijs wordt in 12 gelijke termijnen gedeeld. Maandelijks zal 1 termijn automatisch worden geïncasseerd, ongeacht eventuele minder afgenomen opvangdagen in die maand. Hiervoor verstrek je een machtiging tot automatische incasso aan DONS Opvang. Volgens de voorwaarden kun je tot 30 dagen na de incasso via je bank het bedrag storneren. 13.2 DONS Opvang verzendt minimaal 10 dagen voor aanvang van de nieuwe maand een overzicht van de vastgestelde maandbedragen met incassodatum aan de ouder(s)/verzorger(s). Het verschuldigde bedrag wordt op of rond de eerste van de betreffende maand geïncasseerd.
13.3 Indien een automatische incasso niet uitvoerbaar is, blijft de afnemer verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de opvangkosten, te weten voor de 7e van de betreffende maand. Deze kun je dan alsnog per omgaande overmaken via je eigen bank.
13.4 Incasso’s, waarvoor je een machtiging hebt afgegeven, die niet uitvoerbaar zijn gebleken of door de ouder(s)/verzorger(s) gestorneerd zijn na de eerste van de maand, worden als niet tijdig betaald beoordeeld.
13.5 De ouder(s)/verzorger(s) ontvangt bij niet of niet tijdige betaling, binnen 14 dagen na aanvang van de maand (waarvoor betaling verschuldigd is), een herinnering.
13.6 Indien niet binnen 30 dagen na dagtekening van de eerste herinnering is betaald, volgt er een tweede herinnering.
13.7 Indien de betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de tweede herinnering uitblijft, dan volgt een derde en laatste herinnering en kunnen er administratiekosten in rekening gebracht worden.
13.8 Indien de betaling in totaal langer dan 3 maanden, na het opeisbaar worden ervan, op zich laat wachten, kan DONS Opvang de opvangovereenkomst per direct beëindigen. Onmiddellijke betaling van het totale verschuldigde bedrag, kan deze beëindiging teniet doen. Deze beëindiging doet aan de betalingsplicht van de verschuldigde bedragen niets af. 13.9 DONS Opvang behoudt zich ten allen tijde het recht voor om openstaande facturen zonder verdere notificatie en ongeacht het aantal verstuurde herinneringen, weer mee te nemen met de maandelijkse automatische incasso.
13.10 Indien extra opvangdagen zijn aangevraagd en toegekend, zullen deze met terugwerkende kracht worden gebundeld en via een losse factuur automatisch worden geïncasseerd op of rond de eerste van de maand. Je ontvangt hiervoor minimaal 10 dagen voor de automatische incasso een overzicht.
13.11 DONS Opvang accepteert uitsluitend een machtiging tot automatische incasso, dan wel betalingen van een door de ouder(s)/verzorger(s) ingeschakelde derde. Bij het incasseren bij derden of het doen van betalingen door een derde, blijft de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor de voldoening van het factuurbedrag. Wanneer deze derde niet of niet tijdig betaalt, zullen de bepalingen van deze betalingsregeling en van de plaatsingsovereenkomst rechtstreeks en onverkort van toepassing zijn op de ouder(s)/verzorger(s).
13.12 De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van derden door de ouder(s)/verzorger(s), komen voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). DONS Opvang kan daar niet op worden aangesproken, tenzij DONS Opvang met de ouder(s)/verzorger(s) anders is overeengekomen.
13.13 DONS Opvang incasseert het verschuldigde maandbedrag ineens, tenzij met de ouder(s)/verzorger(s) anders is overeengekomen.
13.14 De artikelen van deze betalingsbeleid laten de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang onverlet.
13.15 De betalingsregeling vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang. Daar waar strijd zou zijn tussen de bepalingen, gelden de bepalingen van dit betalingsbeleid.