Nieuws

Nieuw Protocol Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is onder andere in het leven geroepen om in de hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en privacy te stroomlijnen. De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft...

15 mei 2018

Drie-uursregeling

De Wet Kinderopvang stelt dat bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de BKR (beroepskracht-kind-ratio = 1 DONS-docent op 10 kinderen) gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat...

11 mei 2018