Kwaliteit en veiligheid

De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van ouders die gebruik maken van kinderopvang, de aanbieders van kinderopvang en de overheid. Volgens de Wet Kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving. Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ als onderdeel van de Wet Kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit bij alle DONS-locaties. Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht hierop.

Tijdens de sollicitatieprocedure bij DONS wordt elke docent, naast zijn/haar kunde en liefde voor het werken met kinderen, beoordeeld op didactische en pedagogische kwaliteiten. Een PABO-diploma of relevante lerarenopleiding (gelijk aan MBO-niveau 4 of hoger) is een minimum opleidingsvereiste. Als een docent wordt aangenomen bij DONS Opvang, moet hij/zij een recente Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen en worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. DONS-docenten werken volgens de eisen die de CAO-Kinderopvang aan de werkomstandigheden stelt.

Bij DONS wordt ervoor gezorgd dat er een docent/kind-ratio is van 1 op 10. In de praktijk houdt dit in dat een DONS-docent nooit verantwoordelijk is voor meer dan 10 kinderen tegelijk. We werken met duidelijk aangemerkte vaste basisgroepen, elke groep heeft een eigen kleur. De kinderen weten in welke kleurgroep ze die dag zitten en welke DONS-docent bij die groep hoort. Bij de DONS-docent is bekend welke kinderen op welke dag komen en wie in welke basisgroep zit. Dit wordt (ook bij een kleurgroepwissel) schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Je kunt als ouder/verzorger te allen tijde bij de locatiemanager of het DONS-kantoor nagaan in welke groep jouw kind is ingedeeld.

De kleurgroepen worden samengesteld op basis van (mentale) leeftijd, zodat we tijdens de activiteiten aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling, de behoeften en belevingswereld van de kinderen. De locatiemanager kijkt naar de groepssamenstelling en is verplicht rekening te houden met de groepsgrootte. Ook houden we waar mogelijk rekening met vriendschappen en de verhouding meisjes-jongens. Uiteraard krijgen kinderen bij DONS buiten de gezamenlijke groepsactiviteiten de vrijheid om zelf keuzes te maken in het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep.

De manier waarop wij werken bij het samenvoegen van groepen staat in het Pedagogisch Didactisch Beleidsplan beschreven. In de locatie-specifieke Werkplannen staat de meest actuele groepsindeling.

DONS heeft een actueel en cyclisch veiligheids- en gezondheidsbeleid en maakt hierbij gebruik van de risicomonitor. Op elke DONS-locatie heeft de locatiemanager de functie van veiligheids- en gezondheidscoördinator.