Beleid

Het Pedagogisch Didactisch Beleidsplan van DONS wordt gehanteerd als basisplan en leidraad en is in eerste instantie bedoeld om personeelsleden, ouders en andere belangstellenden te informeren over de gang van zaken bij DONS Opvang. Het omvat zowel het pedagogisch, als didactisch handelen in de dagelijkse praktijk.

Naast het Pedagogisch Didactisch Beleidsplan is er per opvanglocatie een Werkplan. In de Werkplannen staat de locatie-specifieke praktische uitvoering van de opvang beschreven. Het is met name bedoeld voor de locatiemanager en de DONS- medewerkers, als handvat voor hun werkzaamheden, maar is ook interessant en inzichtelijk voor ouders en andere belangstellenden.

Werkplan DONS 1
Werkplan DONS 2
Werkplan DONS 3
Werkplan DONS 4
Werkplan DONS 5

Wanneer we ons zorgen maken over een kind wat verder gaat dan de dagelijkse gang van zaken, werken we in onze organisatie met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We zullen dan signalen zo snel mogelijk met de ouders bespreekbaar maken om samen te kijken welke zorg we kunnen organiseren om de situatie te verbeteren. DONS heeft intern twee Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling: Marjolijne Fongers (Directie en locatiemanager DONS 1 en Sofie Veenstra (Beleid & Communicatie).

Daarnaast werken wij met verschillende protocollen en formulieren:
Protocol Beeldmateriaal
Protocol Hygiene
Protocol bij ziekte en medicijngebruik
Protocol (on)Zindelijkheid
Protocol Voeding
Protocol Vermissing van een kind
Protocol Ventileren en luchten
Protocol Uitstapjes en vervoer
Protocol Hoofdluis
Protocol Opvallend gedrag

Personeel van DONS kan slechts medicijnen toedienen, mits op doktersrecept, in originele verpakking met bijsluiter en na ondertekening van het
Formulier Verklaring verstrekking medicatie.

Een kind mag tijdens een DONS-dag zelfstandig naar (bijv. vanuit een clubje in of rondom de school) en/of van (naar een clubje of naar huis) DONS, enkel na ondertekening van het Formulier Zelfstandig naar en van DONS.